(+48) 511 405 248 radca@kancelariawrotny.pl Polub na Facebooku
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu, którego Administratorem danych osobowych jest radca prawny Magdalena Wrotny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca Prawny Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego, plac Mickiewicza 11, 37-500 Jarosław, NIP: 792-199-73-74, REGON 380271523, tel. (+48) 511 405 248, e-mail: radca@kancelariawrotny.pl.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych powierzanych Administratorowi przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z działalnością Administratora chronione są przepisami prawa, m.in. RODO oraz polskimi regulacjami prawnymi wydanymi w związku z RODO, (w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Korzystanie ze strony serwisu oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności Użytkownik powinien opuścić serwis.

II Definicje

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail).

Przetwarzanie danych osobowych - operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Serwis - strona internetowa, pod którą Administrator udziela pomocy prawnej online działająca w domenie www.kancelariawrotny.pl.

Użytkownik - osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, korzystająca z serwisu, nawiązująca kontakt z Administratorem i udostepniająca swoje dane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie lub poprzez korespondencję mailową.

Formularz kontaktowy – formularz dostępny w serwisie umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą i złożenie zapytania o usługę pomocy prawnej online.

Administrator danych osobowych – radca prawny Magdalena Wrotny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca Prawny Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego, plac Mickiewicza 11, 37-500 Jarosław, NIP: 792-199-73-74, REGON 380271523, tel. + 48 511 405 248, email: radca@kancelariawrotny.pl.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III Rodzaj danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, ewentualnie REGON, PESEL, które zostały przekazane przez Użytkownika w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

IV Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Podanie i udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z oferowanych przez serwis usług w pełnym zakresie funkcjonalności.

2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na świadczenie drogą elektroniczną usługi pomocy prawnej online oraz rozliczenia prowadzonej działalności przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności ich podanie jest konieczne do skorzystania z usług Administratora oferowanych przez serwis a odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi realizację usługi lub utrzymywanie kontaktu z Użytkownikiem.

V Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych Użytkowników. Serwis został przygotowany w oparciu o rozwiązania technologiczne, które służą wyeliminowaniu ryzyka utraty danych osobowych oraz ich pozyskania przez osoby trzecie, a w szczególności został wyposażony w certyfikat SSL służący do szyfrowania transmisji danych podczas przesyłania.

Administrator oświadcza, że:

1) przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z prawem,
2) zbiera dane osobowe dla zgodnych z prawem, oznaczonych celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3) przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
4) przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

VI Cele przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO w przypadku gdy:

1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO),
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO),
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO),
4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. d RODO),
5) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią (za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem) (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO).

2. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

1) kontaktu za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO),
2) kontaktu e-mail i telefonicznego (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. a i f RODO),
3) wyceny usługi pomocy prawnej online (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. a i f RODO),
4) wykonania usługi pomocy prawnej online na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
5) rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6) wystawienia faktury, w tym realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
7) ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń - kwestie związane z roszczeniami w stosunku do klientów i roszczeniami klientów w stosunku do Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. a i f RODO),
8) wykorzystania ciasteczek („cookies”) oraz prowadzenia analizy aktywności klienta na stronie internetowej (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. a i f RODO).

VII Prawa Użytkownika

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców (podstawa prawna art. 15 RODO).

2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacji kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wyrażonej w momencie skorzystania z usług serwisu Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wycofania tej zgody. Cofnięcie zgody odbywa się ze skutkiem na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO).

Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług Administratora, które mogą być świadczone jedynie na podstawie zgody (np. odpowiedz na zapytanie o cenę usługi).

Aby zgodę wycofać należy skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie, e -maila radca@kancelariawrotny.pl lub na adres korespondencyjny.

3. Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownik, którego dane osobowe są nieprawidłowe może żądać od Administratora ich sprostowania lub jeżeli są niekompletne może żądać ich uzupełnienia. W każdym razie Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych (podstawa prawna art. 16 RODO).

4. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia „zapomnianym”)

Użytkownik może domagać się od Administratora usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (podstawa prawna art. 17 RODO).

Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W sytuacji żądania przez Użytkownika usunięcia danych osobowych, w związku z wycofaniem zgody lub wniesieniem sprzeciwu Administrator może zachować dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korzystaniem z jego usług (np. imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania, historię transakcji).

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora czasowego ograniczenia przetwarzania jego danych w następujących przypadkach:

1) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu (podstawa prawna art. 18 RODO)

6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

Administrator wydaje dostarczone przez Użytkownika dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Użytkownik ma również prawo żądać przesłania danych osobowych przez Administratora innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu (podstawa prawna art. 20 RODO).

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). Administrator nie może przetwarzać już tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa art. 21 RODO).

8. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku, jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane. Zapytanie kierowane poprzez formularz kontaktowy nie jest oceniane przez system informatyczny. Każde zapytanie podlega indywidualnej wycenie przez Administratora.

IX Odbiorcy danych

1. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług oferowanych przez Administratora, dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

1) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
3) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
4) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (np. hosting serwisu) i sprzętu,
5) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (podmiotom publicznym upoważnionych z mocy prawa do uzyskania dostępu do danych osobowych), celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).

2. Przekazywanie danych osobowych, w związku wykonywaniem usług oferowanych przez Administratora, odbywa się w oparciu o stosowną umowę.

X Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich gromadzenia. Dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia tego celu. Po upływie tego czasu dane osobowe zostaną usunięte.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

1) przez okres 10 lat od wykonania umowy o świadczenie usługi pomocy prawnej online -w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,
2) przez okres trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych w wykonaną usługą pomocy prawnej online,
3) przez okres 3 miesięcy - w związku z dokonaną wyceną usługi, kiedy nie doszło do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną,
4) przez okres 5 lat - w związku z przepisami obowiązującego prawa podatkowego,
5) przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jednak nie więcej niż 5 lat, chyba że zastosowanie znajdzie inny termin.
6) przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

XI Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Kontakt z Administratorem jest możliwy na adres korespondencyjny Administratora lub poprzez formularz kontaktowy, a także adres e-mail: radca@kancelariawrotny.pl.

XII Polityka cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Operator Serwisu zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

3. Pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników przeglądających Serwis i zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności). Pliki cookies co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies gromadzone przez Serwis, wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Używając plików cookies w wyżej opisany sposób Serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

4. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości Serwisu poprzez uzyskanie wiedzy w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła??.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe" to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) cookies Google Analytics – statystyki dla witryny,
2) cookies reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej ukierunkowanych na ich zainteresowania,
3) cookies w celu oznaczenia akceptacji polityki cookies.

7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w całości lub w jakiejś części lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Więcej informacji o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.

XIII Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od momentu jej publikacji w serwisie.

 

@2022 Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkowników Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację stosowanie plików cookies. Więcej informacji dostępnych na podstronie Polityka prywatności