(+48) 511 405 248 radca@kancelariawrotny.pl Polub na Facebooku
 

Regulamin

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Radcę Prawnego Magdalenę Wrotny

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) i określa w szczególności:
  1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  4) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5) tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób niż drogą elektroniczną.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz ingerencji w jakiekolwiek treści zawarte w serwisie.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca - Radca Prawny Magdalena Wrotny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca Prawny Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego, plac Mickiewicza 11, 37-500 Jarosław, NIP: 792-199-73-74, REGON 380271523, tel. (+48) 511 405 248, e-mail: radca@kancelariawrotny.pl.
 2. Usługobiorca - konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, posiadająca na podstawie ustawy zdolność prawną, która zwraca się o wycenę usługi w oparciu o przedstawiony w treści formularza stan faktyczny i zleca Usługodawcy wykonanie usługi (zaakceptuje koszt wykonania usługi oraz zrealizuje płatność za Usługę).
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Strony - Usługodawca i Usługobiorca.
 5. Serwis - strona internetowa działająca pod adresem: www.kancelariawrotny.pl.
 6. Usługa (pomoc prawna online) - usługa prawna świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) polegająca, w zależności od zlecenia Usługobiorcy, na udzieleniu porady lub konsultacji prawnej, opracowaniu opinii prawnej, projektu pisma procesowego, umowy lub Regulaminu, sporządzana i dostarczana w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu/ formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
 7. Zapytanie - wiadomość zawierająca opis stanu faktycznego wraz z konkretnymi pytaniami oraz wątpliwościami jego dotyczącymi wysłana przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: radca@kancelariawrotny.pl.
 8. Formularz kontaktowy - formularz dostępny w serwisie Usługodawcy.
 9. Wynagrodzenie - wynagrodzenie Usługodawcy za udzielenie pomocy prawnej online w ramach zlecenia w formie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Radcę Prawnego Magdalenę Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego.

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Porada prawna polega na udzieleniu podstawowych informacji w zakresie obowiązującego stanu prawnego na zadane przez Klienta w zapytaniu pytanie problemowe. Porada jest udzielana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę w zapytaniu przesłanym w formularzu kontaktowym.
 2. Objętość porady to maksymalnie dwie strony druku w formacie A4, przy użyciu czcionki Times New Roman (rozmiar 12), odstęp linii 1,5. Porada prawna nie zawiera szczegółowej analizy wszystkich możliwych rozwiązań prawnych i nie stanowi opinii prawnej.
 3. Opracowanie opinii prawnej, projektu pisma procesowego, umowy lub Regulaminu polega na sporządzeniu w formie elektronicznej projektu dokumentu na podstawie przekazanych przez Usługobiorcę informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania usługi. Opinie prawne, projekty pism procesowych, umowy lub regulaminy sporządzane są zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w momencie świadczenia usługi.

§ 4 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i usług

Usługobiorca, aby skorzystać z serwisu Usługodawcy i świadczonej przez niego pomocy prawnej online, musi spełnić określone wymagania techniczne, takie jak:

 1. dostęp do komputera, tabletu, telefonu, albo innego urządzenia elektronicznego, umożliwiającego stały dostęp do internetu,
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail),
 3. posiadanie właściwego oprogramowania, w szczególności zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie stron internetowych (np. Opera, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) wraz z zainstalowanymi aktualizacjami,
 4. posiadanie programu umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików pdf i doc.

§ 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Uzyskanie usługi wymaga wypełnienia procedury określonej poniżej.
 2. Usługobiorca wysyła za pomocą formularza kontaktowego zapytanie o możliwość udzielenia pomocy prawnej online lub przesyła wiadomość e-mail z zapytaniem bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: radca@kancelariawrotny.pl. Zapytanie powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaj usługi, którą jest zainteresowany Usługobiorca.
 3. Przesłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystając z formularza kontaktowego Usługobiorca podaje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a Usługodawca jako potwierdzenie przyjęcia zapytania do wyceny, przesyła na wskazany adres e-mail wiadomość o przyjęciu zapytania do wyceny.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość nieprzyjęcia zapytania do wykonania usługi o czym niezwłocznie informuje osobę przesyłającą zapytanie.
 6. Po zapoznaniu się z treścią zapytania Usługodawca weryfikuje treść informacji i przesyła Usługobiorcy wycenę Usługi (podając cenę brutto) oraz termin jej realizacji lub zadaje pytania dodatkowe w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do treści otrzymanego zapytania. Usługodawca może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania usługi.
 7. W przypadku posiadania przez Usługodawcę wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie na adres e-mail informację zwrotną o wycenie i terminie realizacji usługi, maksymalnie w przeciągu 2 dni roboczych od dnia przesłania zapytania (lub dnia uzupełnienia informacji zawartych w zapytaniu).
 8. Jeżeli wycena usługi oraz wskazany termin jej wykonania zostaną przez Usługobiorcę zaakceptowane, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o warunkach realizacji usługi dokonuje wpłaty wynagrodzenia na podany przez Usługobiorcę w informacji zwrotnej numer rachunku bankowego. Jeśli Usługobiorca we wskazanym powyżej terminie nie dokona wpłaty, zostanie to uznane przez Usługodawcę za brak woli zawarcia umowy na świadczenie pomocy prawnej online.
 9. Umowa o świadczenie usługi pomocy prawnej online zawarta jest z chwilą zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku Usługodawcy.
 10. Zamawiając usługę, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługobiorcę i Regulaminem oraz potwierdza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 11. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 6 Wykonanie Usługi

 1. Po zaksięgowaniu uzgodnionego wynagrodzenia, Usługodawca przystąpi do realizacji usługi. Czas realizacji usługi liczy się od tego momentu zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
 2. Wykonanie usługi odbywa się poprzez dostarczenie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy, zawierającej treść np. porady prawnej lub załącznik zawierający treść porady prawnej, opinii prawnej, projektu pisma procesowego, umowy lub regulaminu.
 3. Ewentualne pytania dodatkowe, które nie wchodziły w zakres pierwotnego zapytania lub dotyczą zmodyfikowanego stanu faktycznego podlegają odrębnej wycenie. Odpowiedzi na pytania dodatkowe wchodzące w zakres pierwotnego zapytania udzielane są bezpłatnie.
 4. Termin realizacji Usługi może ulec wydłużeniu jeżeli Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę, wskazując na okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu realizacji, a Usługobiorca się temu wyraźnie nie sprzeciwi.
 5. W przypadku niemożności wykonania Usługi z powodu okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy, Usługodawca ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Usługobiorcę. Usługodawca zwróci Usługobiorcy uiszczone wynagrodzenie.

§ 7 Płatność za usługę

 1. Płatność za usługę odbywa za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w informacji zwrotnej zawierającej wycenę usługi.
 2. Wykonując przelew na rachunek bankowy Usługodawcy Usługobiorca wskazuje w tytule przelewu swoje dane (imię i nazwisko, adres, a w przypadku osób prawnych – numer NIP) oraz wskazuje na przedmiot umowy, tj. pomoc prawną online, zgodnie z oznaczeniem nadanym przez Usługodawcę.
 3. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na wniosek Usługobiorcy, przekazany Usługodawcy jednocześnie z akceptacją wyceny, po otrzymaniu niezbędnych danych (imienia, nazwiska lub firmy, adresu, nr PESEL lub NIP).
 4. Faktura VAT będzie wystawiana i dostarczana w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Akceptacja niniejszego Regulaminu równoznaczna jest ze zgodą Usługobiorcy na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przepisów wykonawczych. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy.

§ 8 Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca, będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem internetu, bez podania przyczyn w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę, tzn. przesłał konsumentowi treść usługi (treść porady, opinii itp.). Usługobiorca informuje konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r. ze zm.), że po spełnieniu świadczenia, tzn. przesłaniu konsumentowi treści usługi, konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument powinien zawiadomić Usługodawcę, przesyłając na adres e-mail Usługodawcy (radca@kancelariawrotny.pl) lub listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu i przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy przed przesłaniem mu porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności analizę stanu faktycznego sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i doktryny, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.
 8. Usługodawca i Usługobiorca mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę lub Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku nieusunięcia przez Usługobiorcę przeszkód do wykonania usługi (m.in. nieudzielenie dodatkowych wyjaśnień, niedostarczenie wymaganych dokumentów) w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę zawiadomienia o istnieniu przeszkód do wykonania usługi W takim wypadku Usługodawca zachowuje prawo do otrzymanego wynagrodzenia w ¼ części -resztę z wynagrodzenia zwraca Usługobiorcy.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca, w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do jakości, zrealizowanej za pośrednictwem serwisu, usługi może złożyć reklamację.
 2. Reklamację należy przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania proponując Usługobiorcy sposób jej rozpatrzenia, bądź wskazując na brak podstaw do jej złożenia.
 4. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w 14-dniowym terminie uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełną firmę, adres zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy), adres e-mail Usługobiorcy, wskazanie usługi, której dotyczy zgłoszenie, opis okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne wraz z terminem ich powstania oraz dokładne oznaczenie żądań składającego reklamację.
 6. W przypadku braku informacji wskazanych w ust. 5, Usługobiorca, w terminie 7 dni od jej doręczenia, może zwrócić się do Usługobiorcy składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie potrzebnych danych.
 7. Podstawy reklamacji nie może w szczególności stanowić sytuacja, gdy:
  1) zrealizowana usługa wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu prawnego przedstawionego przez Usługobiorcę ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa,
  2) zrealizowana usługa wskazuje na jedną z możliwych wykładni prawa,
  3) porada/opinia prawna jest niekorzystna dla Usługobiorcy i nie potwierdza przewidywanej przez niego wykładni prawa,
  4) usługa została zrealizowana z opóźnieniem w stosunku do pierwotnie wyznaczonego terminu, o czym Usługobiorca był zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy,
  5) zrealizowana usługa została oparta na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów przesłanych przez Usługobiorcę,
 8. Usługobiorca podał nieprawdziwy lub niepełny stan faktyczny sprawy albo nie uzupełnił stanu faktycznego w terminie wymaganym regulaminem lub wskazanym przez Usługodawcę.
 9. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Radca Prawny Magdalena Wrotny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca Prawny Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego, plac Mickiewicza 11, 37-500 Jarosław, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 792-199-73-74, REGON 380271523, tel. (+48) 511 405 248, e-mail: radca@kancelariawrotny.pl.
 2. Dane osobowe podawane przy korzystaniu z formularza kontaktowego w serwisie są chronione obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1) przygotowania i przesłania wyceny usługi,
  2) kontaktu telefonicznego dotyczącego wyceny i realizacji usługi,
  3) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie,
  4) wystawienia faktury oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
  5) rozpatrzenia reklamacji,
  6) obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (kwestie związane z roszczeniami w stosunku do i klientów).
 6. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Usługobiorca może znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na stronie serwisu www.kancelariawrotny.pl.

§ 11 Zastrzeżenia

 1. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu są świadczone w ramach tzw. umowy starannego działania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za ostateczne skutki prawne, ekonomiczne wynikłe z zastosowania w praktyce przez Usługobiorcę udzielonych porad prawnych. Usługodawca zastrzega, iż udzielona porada prawna stanowi profesjonalną, subiektywną ocenę badanego problemu lub dokumentu z punktu widzenia wynikających z niego skutków prawnych, w tym zagrożeń oraz korzyści dla podmiotów występujących w treści dokumentu, względnie dla podmiotu udzielającego zlecenia. Usługodawca wykonujący usługi będące przedmiotem niniejszego Regulaminu objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
 3. Usługobiorca nie może powoływać się na niepełny zakres zrealizowanej usługi lub brak możliwości skorzystania z niej, jak również na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści usługi i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli w sposób dokładny nie opisał problemu prawnego oraz nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów, załączników koniecznych do jej sporządzenia i nie przedstawił w pełni stanu faktycznego w pytaniu zadanym w formularzu kontaktowym.
 4. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienie w realizowaniu usługi i problemy techniczne związane z trudnościami w odbiorze korespondencji e-mail przez Usługobiorcę, jeżeli przyczyna opóźnienia w realizacji usługi i trudności w odbiorze korespondencji nie leżą po stronie Usługodawcy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w serwisie.
 2. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie w serwisie. Usługobiorca ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub uzupełnień Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji w serwisie. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umów już zawartych, chyba że co innego będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 5. Usługodawca oświadcza, iż wykonuje zawód radcy prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i obowiązują go przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące wykonywania zawodu oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Usługodawca oświadcza, że zachowa w tajemnicy wszystko o czym dowiedział się w związku z realizacją usługi.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany zachować poufność co do wszelkich udzielonych wzajemnie informacji i przekazanych dokumentów oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.
 7. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą jest prawo polskie.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 9. W zakresie, który nie został uregulowany niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1028, z późn. zm.).
 10. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca podaje następujące informacje podstawowe: Radca Prawny Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego, plac Mickiewicza 11, 37-500 Jarosław, NIP: 792-199-73-74, REGON 380271523, tel. (+48) 511 405 248, e-mail: radca@kancelariawrotny.pl. Usługodawca posiada tytuł zawodowy Radcy Prawnego, przyznany w Rzeczpospolitej Polskiej, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Jest wpisany do rejestru Radców Prawnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem Rz-P-282. Zasady etyki zawodowej określone są w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, dostępnym pod adresem http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.
 

@2022 Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkowników Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację stosowanie plików cookies. Więcej informacji dostępnych na podstronie Polityka prywatności