(+48) 511 405 248 radca@kancelariawrotny.pl Polub na Facebooku
 

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy klientom indywidualnym kompleksową pomoc prawną w formie doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami. W ramach świadczonej pomocy udziela porad prawnych, opracowuje opinie prawne, wnioski, pozwy i pisma procesowe, wspiera w negocjacjach oraz mediacjach.

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego na etapie postępowania przedsądowego oraz w postępowaniu przed sądem, w tym m.in. w:

 • sprawach o zapłatę,
 • sprawach dotyczących sporów z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • sprawach wynikających z wykonania umów,
 • sprawach o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zobowiązania,
 • sprawach o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (wypadki, kolizje drogowe, uszkodzenia ciała),
 • sprawach o podział majątku wspólnego,
 • sprawach o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawach o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawach o eksmisję,
 • sprawach o zasiedzenie,
 • sprawach o zniesienie współwłasności,
 • sprawach o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawach o ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu za odszkodowaniem,
 • sprawach o ochronę posiadania lub własności,
 • sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • sprawach wieczystoksięgowych (m.in. założenie księgi wieczystej, wpis prawa do księgi wieczystej),
 • sprawach o rozgraniczenie nieruchomości.

Kancelaria oferuje opiniowanie projektó umów i analizę obowiązujących kontraktów, bierze udział w negocjacjach, mediacjach, podejmuje skuteczne działania w obronie przed firmami windykacyjnymi, zastępuje klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy "frankowiczów" przeciwko bankom o zwrot nadpłaconych rat przy kredytach frankowych (w CHF) - tzw. odfrankowienie kredytu oraz o unieważnienie umowy kredytu. Usługa obejmuje analizę umowy kredytowej, przygotowanie pozwu oraz reprezentację klienta przed sądem w trakcie postępowania sądowego.

Prawo rodzinne

Z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria oferuje doradztwo prawne przedprocesowe oraz zastępstwo przed sądami w sprawach małżeńskich oraz dotyczących stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, w tym w szczególności w:

 • sprawach o orzeczenie rozwodu, separacji,
 • sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawach o alimenty (dla dzieci, byłego małżonka),
 • sprawach o ustanowienie kontaktów rodzica, dziadków z dzieckiem,
 • sprawach ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawach z zakresu opieki nad dzieckiem,
 • sprawach dotyczących istotnych rozstrzygnięć z zakresu zarządu majątkiem dziecka,
 • sprawach o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Prawo spadkowe

W ramach prowadzonej przez kancelarię praktyki oferowana jest pomoc prawna z zakresu prawa spadkowego m.in. w:

 • sprawach o stwierdzenia nabycia spadku (na podstawie ustawy i testamentu),
 • sprawach o dokonanie działu spadku,
 • sprawach o przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • sprawach o zrzeczenie się spadku,
 • sprawach odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • sprawach o zachowek,
 • sprawach o wydziedziczenie.

Kancelaria udziela porad prawnych dotyczących zasad dziedziczenie ustawowego i testamentowego, procedur związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku oraz działem spadku, stosowania instytucji prawa spadkowego, w tym zachowku, zapisu, zapisu windykacyjnego, a także podziału majątku spadkowego i odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla klientów indywidualnych - pracowników, która obejmuje w szczególności porady prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami pracy m.in. w:

 • sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenie lub za pracę w nadgodzinach,
 • sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy i dochodzenia roszczeń z nim związanych,
 • sprawach o przywrócenie do pracy,
 • sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawach dotyczących sprostowania świadectwa pracy,
 • sprawach o odszkodowanie za mobbing oraz naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • sprawach odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy,
 • sprawach odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie,
 • sprawach o zwrot należności w podróżach służbowych.

Zakres usług obejmuje również porady prawne i konsultacje dotyczące praw i obowiązków pracowniczych, opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności.

Kancelaria oferuje także klientom pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych:

 • sporządza odwołania od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS) oraz świadczy zastępstwo procesowe w:
  • sprawach o przyznanie emerytury (na zasadach ogólnych, wcześniejszej, pomostowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej)
  • sprawach o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze,
  • sprawach o ustalenie wysokości odszkodowania za wypadki w pracy oraz w drodze do pracy,
  • sporządza apelacje od wyroków sądu pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS.

Prawo administracyjne

Z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria oferuje klientom indywidualnym:

 • doradztwo prawne w sprawach administracyjnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prawa administracyjnego,
 • sporządzanie pism, wniosków w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych w administracji,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, skarg do sądów administracyjnych,
 • reprezentację w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • występowanie w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami administracji skarbowej.

Prawo karne, karne skarbowe

Wśród usług oferowanych przez Kancelarię znajdują się również:

 • doradztwo prawne w sprawach karnych, karnoskarbowych, sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego),
 • przygotowywanie pism procesowych, środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji, kasacji.

Upadłość konsumencka

Oferta Kancelarii dla niewypłacalnych konsumentów obejmuje wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, w szczególności:

 • doradztwo prawne i indywidualną ocenę stanu faktycznego czy w stosunku do konsumenta zachodzą przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości,
 • wsparcie przy zebraniu wymaganych informacji i kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • opracowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentację konsumenta w postępowaniu sądowym w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • doradztwo prawne i reprezentację na etapie prowadzonego postępowania upadłościowego - od chwili ogłoszenia upadłości aż do momentu umorzenia zobowiązań (w tym również w trakcie czynności podejmowanych przez syndyka).
 

@2022 Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkowników Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację stosowanie plików cookies. Więcej informacji dostępnych na podstronie Polityka prywatności