(+48) 511 405 248 radca@kancelariawrotny.pl Polub na Facebooku
 

Pomoc prawna dla firm

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, aby jak najskuteczniej zabezpieczyć interesy podmiotu i uchronić od negatywnych skutków finansowych oraz organizacyjnych wynikających z błędnych decyzji.
Oferta obejmuje usługi z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego,  prawa handlowego i gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa autorskiego oraz prawa ochrony danych osobowych.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje usługi prawne z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

 • doradztwo prawne przy podjęciu decyzji co do formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • udział w negocjacjach i mediacjach,
 • tworzenie regulaminów wewnętrznych, wytycznych i polityk,
 • windykację należności,
 • zastępstwo przed sądami i organami administracji publicznej.

Forma współpracy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, bądź jako stała współpraca z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym lub doraźna, jednorazowa pomoc w konkretnej sprawie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną według wyboru klienta w siedzibie Kancelarii, u klienta, w formie konsultacji telefonicznych lub drogą elektroniczną mailowo.

Prawo zamówień publicznych

Pomoc prawna świadczona dla Wykonawców przez Kancelarię w zakresie zamówień publicznych obejmuje:

 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu zamówień publicznych, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w formie stałej współpracy lub jednorazowej pomocy prawnej na potrzeby konkretnego postępowania),
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych, w tym weryfikacje dokumentacji przetargowej oraz opiniowanie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie środków ochrony prawnej: odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu,
 • reprezentację Klienta w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu sądowym przed sądami okręgowymi,
 • sporządzanie projektów pism z zakresu zamówień publicznych: wniosków, zapytań do SIWZ, ofert, oświadczeń.

Prawo handlowe i gospodarcze

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego Kancelaria oferuje Klientom:

 • doradztwo prawne przy wyborze formy działalności gospodarczej,
 • rejestrację działalności w CEIDG,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych (zezwoleń, licencji, koncesji) niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej,
 • sporządzanie projektów umów oraz aktów założycielskich spółek handlowych,
 • reprezentację spółek w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów handlowych i umów ramowych,
 • wsparcie w mediacjach gospodarczych oraz negocjacjach handlowych w zakresie zawarcia, zmiany i rozwiązania umów handlowych,
 • obsługa organów spółek, w tym przygotowywanie dokumentacji Walnych Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy, Zarządu i Rady Nadzorczej, przygotowanie projektów uchwał i protokołów,
 • reprezentację wspólników, spółek w postępowaniach sądowych dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał wspólników lub Walnych Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy,
 • reprezentację w sprawach przeciwko członkom zarządu w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
 • reprezentację w kontaktach z kontrahentami, wierzycielami oraz dłużnikami,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa,
 • obsługę prawną projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniu upadłościowym i naprawczym (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności oraz reprezentacja w toku postępowania),
 • reprezentację przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Windykacja należności

Usługa windykacji obejmuje szereg działań w celu wykorzystania wszelkich możliwości prawnych do odzyskanie należności w jak najkrótszym czasie, w tym:

 • działania przedsądowe (sporządzenie wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem),
 • dochodzenie należności w postępowaniach sądowych (upominawczym i nakazowym),
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
 • wsparcie w negocjacjach z dłużnikami przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
 • współpracę z kancelariami komorniczymi w celu szybkiego i efektywnego odzyskania dochodzonych należności,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym przeciwko członkom zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce,
 • reprezentację wierzycieli w postępowaniach sądowych o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Nieruchomości

Kancelaria świadczy przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną dotyczącą nieruchomości:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentację przed sądem w sprawach wieczystoksięgowych (m. in.: założenie księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej, wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej, wydanie odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, wgląd do księgi wieczystej lub wydruk z niej)
 • uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • reprezentację w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, odszkodowanie za zlokalizowane na nieruchomości sieci przesyłowych, ustanowienie służebności, ochronę własności i posiadania,
 • doradztwo w procesie nabywania i sprzedaży nieruchomości oraz sporządzania i opiniowania projektów umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich,
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz egzekwowanie należności z tych umów,
 • doradztwo w obsłudze procesu inwestycyjnego, w tym sporządzanie i analiza umów z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, umów z zakresu wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz umów o prace projektowe,
 • reprezentację przed sądami oraz organami administracji i wsparcie w polubownym rozwiązywaniu sporów w powyższych sprawach.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje swoim Klientom szeroko rozumianą pomoc prawną dotycząca prawa pracy, w tym m.in.:

 • doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów o pracę i innych aktów kreujących stosunek pracy oraz dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia,
 • sporządzanie projektów i opiniowanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu, klauzul o zachowaniu poufności,
 • opracowanie procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy, m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • wsparcie w negocjacjach z pracownikami w sprawach dotyczących zatrudnienia,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • określanie wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych pracowników,
 • reprezentację w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
 • reprezentację pracodawców w sporach przed sądami pracy w zakresie roszczeń pracowników przeciwko pracodawcy.

Prawo administracyjne

Obsługa prawna przedsiębiorców w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne w sprawach administracyjnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego,
 • sporządzanie pism, wniosków w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych w administracji,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami i instytucjami administracji publicznej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, zażaleń od postanowień, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentację w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • występowanie w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami administracji skarbowej, w tym uzyskiwanie interpretacji podatkowych.

Prawo ochrony danych osobowych/RODO

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom pomoc prawną mającą na celu dostosowanie dokumentacji przedsiębiorstwa oraz standardów podejmowanych działań do wymogów przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia ogólnego RODO. Usługi prawne w tym zakresie obejmują:

 • doradztwo prawne z zakresu prawa ochrony danych osobowych,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych dostosowanych do rodzaju działalności gospodarczej, w tym m.in. wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności, rejestru czynności przetwarzania danych,
 • analiza zgodności postanowień umownych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • reprezentowanie w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo autorskie

Kancelaria w ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego:

 • doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy związane z prawami autorskimi,
 • przygotowuje opinie prawne dotyczące naruszeń praw autorskich oraz ochrony praw autorskich,
 • sporządza, negocjuje i opiniuje umowy z zakresu praw autorskich - umowy licencyjne i sublicencyjne, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych (np. umowy sponsorskie, umowy z architektami, umowy o nadzór autorski) oraz inne w zakresie ochrony praw autorskich,
 • reprezentuje przed Sądem w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich:
  • w sprawach o zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim osobistym,
  • w sprawach o usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa osobistego oraz o zadośćuczynienie za naruszenie tego prawa,
  • w sprawach o usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa majątkowego oraz o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem autorskich praw majątkowych,
  • w sprawach o wydanie korzyści uzyskanych z naruszenia autorskich praw majątkowych,
  • w sprawach o ochronę wizerunku.
 

@2022 Magdalena Wrotny Kancelaria Radcy Prawnego. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkowników Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację stosowanie plików cookies. Więcej informacji dostępnych na podstronie Polityka prywatności